Order Actiniaria

Cnidabase

 

Family Actiniidae
Family Actinodendridae
Family Actinostolidae
Family Antipodactinidae
Family Capneidae
Family Diadumenidae
Family Exocoelactiidae
Family Haliplanellidae
Family Hormathiidae
Family Isophelliidae
Family Metridiidae
Family Sagartiidae
Incertae sedis